SKAT Transport świadczy usługi transportu międzynarodowego również towarów niebezpiecznych, które można określić definicją: Towar niebezpieczny oznacza materiały i przedmioty, których przewóz na podstawie przepisów transportowych jest zabroniony albo dopuszczony wyłącznie na warunkach podanych w tych przepisach.

Przepisy szczegółowe w poszczególnych rodzajach transportu wydawane są przez ONZ albo odpowiednie organizacje działające w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Transport drogowy reguluje – I”Acord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, czyli Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych sporządzona w Genewie 30 września 1957 roku. Do polskiego systemu prawnego wprowadza ją Ustawa z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2002 r Nr 199 Poz 1671 z póź.zm)

Na chwilę obecną pojazdy SKAT Transport posiadające specjalistyczne wyposażenie ADR i uprawnieni do ich przewozu kierowcy z 13 klas towarów niebezpiecznych mogą przewozić poniższe 11.

Klasa 2 – Gazy

    2.1 Gazy palne
      2.2 Gazy niepalne i nietrujące
    2.3 Gazy trujące

Klasa 3 – Materiały ciekłe zapalne

   

Klasa 4.1 – Materiały stałe zapalne

   

Klasa 4.2 – Materiały samozapalne

   

Klasa 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne 

 

   

Klasa 5.1 – Materiały utleniające 

   

Klasa 5.2 – Nadtlenki organiczne 

   

Klasa 6.1 – Materiały trujące 

   

Klasa 6.2 – Materiały zakaźne

   

Klasa 8 – Materiały żrące 

   

Klasa 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

   

Przewóz materiałów niebezpiecznych jest skomplikowanym procesem wymagającym specjalistycznej wiedzy. SKAT Transport organizuje przewozy ADR zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami z zakresu bezpieczeństwa co gwarantuje maksymalne zminimalizowanie zagrożeń wynikających z przewozu materiałów niebezpiecznych ale i daje pełną jego efektywność. W firmie zatrudniony jest doradca ADR który nie tylko nadzoruje zlecone przewozy materiałów niebezpiecznych ale co ważniejsze służy swoją wiedzą i pomocą naszym Klientom i Podwykonawcom. Nasi doradcy ADR regularnie przechodzą szkolenia  i zdają egzaminy państwowe przed komisją egzaminacyjną. Obecnie, świadectwo, wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego naszemu doradcy, jest ważne do roku 2020.