Zasady transportu materiałów niebezpiecznych na terenie Polski regulowane są przez umowę ADR.

ADR (fr. L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) jest międzynarodową konwencją dotyczącą drogowego przewozu rzeczy i materiałów niebezpiecznych. Została sporządzona w Genewie 30 września 1957r. Polska ratyfikowała ją w roku 1975. Składa się z Umowy właściwej oraz Załączników A i B.

Przepisy są nowelizowane w latach nieparzystych w cyklu dwuletnim. Aktualnie obowiązująca wersja Umowy ADR to wersja 2015-2017.

Przewóz materiałów niebezpiecznych jest skomplikowanym procesem wymagającym specjalistycznej wiedzy. SKAT Transport organizuje przewozy ADR zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami z zakresu bezpieczeństwa co gwarantuje maksymalne zminimalizowanie zagrożeń wynikających z przewozu materiałów niebezpiecznych ale i daje pełną jego efektywność. W firmie zatrudniony jest doradca ADR który nie tylko nadzoruje zlecone przewozy materiałów niebezpiecznych ale co ważniejsze służy swoją wiedzą i pomocą naszym Klientom i Podwykonawcom. Nasi doradcy ADR regularnie przechodzą szkolenia  i zdają egzaminy państwowe przed komisją egzaminacyjną. Obecnie, świadectwo, wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego naszemu doradcy, jest ważne do roku 2020.

Klasa 2 – Gazy

  2.1 Gazy palne
  2.2 Gazy niepalne i nietrujące
  2.3 Gazy trujące

Klasa 3 – Materiały ciekłe zapalne

   

Klasa 4.1 – Materiały stałe zapalne

   

Klasa 4.2 – Materiały samozapalne

   

Klasa 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne 

 

   

Klasa 5.1 – Materiały utleniające 

   

Klasa 5.2 – Nadtlenki organiczne 

   

Klasa 6.1 – Materiały trujące 

   

Klasa 6.2 – Materiały zakaźne

   

Klasa 8 – Materiały żrące 

   

Klasa 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne